Recept

Podmínky předepisování léků na recept

Poměrně často se setkáváme s pacienty, kteří do ordinace přicházejí „jenom pro recept“ a odmítají se podrobit lékařskému vyšetření. 

I mast je lékem! Kdyby tomu tak nebylo, bylo by možné masti kupovat bez receptu v drogerii.

Vydání receptu lékařem znamená terapeutický (léčebný) úkon se všemi právními i zdravotními důsledky!  Lékař na základě vyšetření stanoví diagnózu a následně optimální léčebný postup.

V kožním lékařství je hlavním vyšetřovacím nástrojem lékařův zrak, lékař se však „nekouká“ - a už vůbec ne mezi dveřmi ordinace -  ale vyšetřuje. Výsledek vyšetření a navrženou léčbu je lékař povinen zapsat do dokumentace, srozumitelným způsobem pacientovi vysvětlit, řídit se přitom dostupnými vědeckými poznatky, zvážit vždy přínos a rizika léčby. Samozřejmě léčbu ordinuje vždy jen po předchozí dohodě s pacientem za předpokladu, že pacient léčebný postup plně pochopil a souhlasí s ním. To znamená, že v tomto procesu je na prvním místě pomoc pacientovi za současné minimalizace nežádoucích účinků léčby (nežádoucí účinky může mít každý lék). Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a odpovědný. V zásadě tedy platí , že vydání receptu je vázáno na vyšetření lékařem! V určitých případech, zvláště tehdy, jedná-li se o chronické stabilizované kožní projevy, vyžadující již zavedenou a osvědčenou dlouhodobou léčebnou péči, lze předepsat dlouhodobě (po)užívaný lék i bez kontrolní návštěvy. Pokud však pacient nedorazí na kontrolu v době delší než 1 rok, lékař se vystavuje riziku, že v případě předpisu léku „naslepo“ poruší zákon či lékařskou etiku!

V žádném případě neplatí, že recepty předepisuje sestra! 

Podle zákona lze předepsat jednorázově více než 1 balení jednoho druhu léku, ale POUZE na dobu pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u lékaře, NEJDÉLE však na dobu delší 3 měsíců. 

Je možné předepsat „opakovací“ recept ( u nemoci, která je dlouhodobě stabilizovaná), tento recept platí 6 měsíců, nestanoví-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok. 

Doba platnosti receptů

5   dnů (počínaje dnem vystavení) platí u receptů na antibiotika ( tablety), netýká se léčivých přípravků pro místní použití ( masti)

14 dnů u ostatních receptů

3   měsíce u poukazu na zdravotnické prostředky

6   měsíců u receptů pro opakovaný výdej léčivého přípravku ( „opakovacích“ receptů), neurčí-li  lékař jinak , nejdéle však 1 rok

Na závěr: předepsání předpisu není pouhým administrativním úkonem. Nese s sebou všechny právní i zdravotní důsledky. I pouhé "vytisknutí" receptu zabere určitý čas, navíc, lékař je povinen o vydání receptu učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci. Tyto úkony samozřejmě nelze provádět v době, kdy v čekárně čekají na vyšetření další pacienti. Proto je možné připravený recept vyzvednout až následující pracovní den. V případě elektronického receptu platí totéž. Pacienti s chronickým kožním onemocněním velmi dobře znají spotřebu svých léků-mastí. Doporučuji tedy lépe plánovat dobu, kdy bude nutné žádat další recept a nenechávat žádost o recept na poslední chvíli. Zbytečně pak dochází k emocionálně vypjatým situacím, kdy nejsme schopni Vašim požadavkům vyhovět IHNED.

Legislativa

Zákon 378/2007 Sb. o léčivech

Vyhláška 54/2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, náležitostech lékařských předpisů a pravidlech jejich používání

Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

Sbírka zákonů č. 415/2017 k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Listina základních práv a svobod

Etický kodex České lékařské komory

Etický kodex práv pacientů